Databázová aplikácia „URBÁR© vo verzii 2023“ , ktorá sa vyvíja od roku 2008, slúži na evidenciu a obsluhu údajov o podielnikoch a majetku spoločenstiev. založených na bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľností.

Súčasná verzia programu zabezpečuje všetky požiadavky novely zák. 97/2013 v znení r. 2018. Napríklad:

 • riešenie problematiky SPF, nezistených ako i neaktívnych vlastníkov
 • výpočet dividend pre SPF
 • zoznam nezistených vlastníkov
 • formulár o ochrane osobných údajov GDPR
 • unikátne prevody majetku pri dedení so zápisom dedičskej línie a zápis právneho predchodcu
 • Aplikácia má aj volitelné moduly:

 • Externý klient pošty - zasielanie dividend na adresy
 • Internetbanking-hromadná platba na účty podielnikov
 • Hlasovacie zariadenia rôznych výkonových a cenových kategórií.
 • Tlač nájomných zmlúv s výpisom parciel
 • Elektronické hlasovanie na zhromaždení členov spoločenstva:

  -          Zabezpečíme správne a rýchle spočítanie hlasov odpovedajúcich majetku

  -          Hlasovanie o dokumentoch a voľby orgánov, verejné alebo tajné

  -          Hlasovacie zariadenie poskytneme aj so servisom jednorázovo, alebo dodáme systém podľa Vašich potrieb  Aplikácia Vám ďalej umožní:

  -          Pravidelná aktualizácia z katastra bez straty - premazania pôvodných údajov podľa Vašich potrieb

  -          Elegantné a prehľadné riešenie zložitej urbárskej evidencie katastrálnych údajov

  -          Úplné a pohotové  informácie pre podielnikov o majetku a financiách

  -          Jednoduché zvládnutie hromadnej korešpondencie a prípravy valného zhromaždenia

  -          Rýchly a spoľahlivý výpočet dividend v spoločenstvách s komplikovanou majetkovou štruktúrou

  -          Prehľad o samovýrobe paliva za celé hospodárske obdobie LHP

  -          Automatizované spracovanie údajov pre poštový program  „Externý klient“, pre hromadné odosielanie výplat

  -          Import vašich údajov z katastra do databázy programu  Hlavné prednosti aplikácie URBÁR:

  -          Jednorazový náklad a nezávislosť  od iných počítačov, programov a licencií

  -          Nepotrebujete pripojenie cez internet, svoje dáta máte doma a pod kontrolou

  -          Každý urbár je trochu iný, prispôsobíme ho pre Vaše potreby

  Aplikácia URBÁR 2016, ktorá sa stále rozvíja, obsahuje aj riešenia a postupy ktoré vznikli a vznikajú na základe požiadaviek používateľov ktorí už s programom pracujú a osvedčili sa – prenos skúseností.

  Aplikácia Vám ďalej ponúka tieto funkcie:
 • Evidenciu kategórií s uvedením počtu podielov a hlasov
 • Evidenciu majetku spoločestva v členení podľa kategórií
 • Pre každý LV sú zapísané parcely s ich rozlohami
 • Evidenciu podielnikov s ich personálnymi údajmi, sledovanie dedičskej línie
 • Podielnikmi môžu byť aj právnické osoby (firmy, obec a pod.)
 • Podiely, odpovedajúca rozloha v m2 a hlasy podielnika vrátane ich automatického prepočtu
 • Priebežnú prezentáciu na Valnom zhromaždení
 • Osobný účet podielnika a evidencia vkladov a výberov
 • Tlač osobných účtov podielnika , stav nevyplatených podielov
 • Výpis evidenčných listov podielnikov
 • Výpis portfólia spoločenstva vo formáte EXCEL
 • Evidencia odberu paliva
 • Tlač prezenčných listín
 • Tlač výplatných listín
 • Tlač osobných účtov podielnika , stav nevyplatených podielov
 • Tlač adries (obálok) na hromadnú korešpodenciu
 • Tlač poštových poukážok na výplatu dividend
 • Možnosť zadávať hromadný platobný príkaz cez internet banking , alebo home banking
 • Zálohovanie aktuálnych databáz
 • Možnosť importu dát z už existujúch evidencií, alebo import dát priamo z Listov vlastníctva
 • Zoznamy pre Lesné úrady
 • Pravidelná aktualizácia LV podľa katastra.