Databázová aplikácia „URBÁR 2016©“ slúži na evidenciu a obsluhu údajov o podielnikoch a majetku spoločenstiev založených na bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľností.

Aplikácia spĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na evidenciu podľa pripravovanej novely zákona č. 181/95 Zb. o pozemkových spoločenstvách.

Elektronické hlasovanie na zhromaždení členov spoločenstva:

-          Zabezpečíme správne a rýchle spočítanie hlasov odpovedajúcich majetku

-          Hlasovanie o dokumentoch a voľby orgánov, verejné alebo tajné

-          Hlasovacie zariadenie poskytneme aj so servisom jednorázovo, alebo dodáme systém podľa Vašich potriebAplikácia Vám ďalej umožní:

-          Pravidelná aktualizácia z katastra bez straty - premazania pôvodných údajov podľa Vašich potrieb

-          Elegantné a prehľadné riešenie zložitej urbárskej evidencie katastrálnych údajov

-          Úplné a pohotové  informácie pre podielnikov o majetku a financiách

-          Jednoduché zvládnutie hromadnej korešpondencie a prípravy valného zhromaždenia

-          Rýchly a spoľahlivý výpočet dividend v spoločenstvách s komplikovanou majetkovou štruktúrou

-          Prehľad o samovýrobe paliva za celé hospodárske obdobie LHP

-          Automatizované spracovanie údajov pre poštový program  „Externý klient“, pre hromadné odosielanie výplat

-          Import vašich údajov z katastra do databázy programuHlavné prednosti aplikácie URBÁR 2016:

-          Jednorazový náklad a nezávislosť  od iných počítačov, programov a licencií

-          Nepotrebujete pripojenie cez internet, svoje dáta máte doma a pod kontrolou

-          Každý urbár je trochu iný, prispôsobíme ho pre Vaše potreby

Aplikácia URBÁR 2016, ktorá sa stále rozvíja, obsahuje aj riešenia a postupy ktoré vznikli a vznikajú na základe požiadaviek používateľov ktorí už s programom pracujú a osvedčili sa – prenos skúseností.

Aplikácia Vám ďalej ponúka tieto funkcie:
 • Evidenciu kategórií s uvedením počtu podielov a hlasov
 • Evidenciu majetku spoločestva v členení podľa kategórií
 • Pre každý LV sú zapísané parcely s ich rozlohami
 • Evidenciu podielnikov s ich personálnymi údajmi, sledovanie dedičskej línie
 • Podielnikmi môžu byť aj právnické osoby (firmy, obec a pod.)
 • Podiely, odpovedajúca rozloha v m2 a hlasy podielnika vrátane ich automatického prepočtu
 • Priebežnú prezentáciu na Valnom zhromaždení
 • Osobný účet podielnika a evidencia vkladov a výberov
 • Tlač osobných účtov podielnika , stav nevyplatených podielov
 • Výpis evidenčných listov podielnikov
 • Výpis portfólia spoločenstva vo formáte EXCEL
 • Evidencia odberu paliva
 • Tlač prezenčných listín
 • Tlač výplatných listín
 • Tlač osobných účtov podielnika , stav nevyplatených podielov
 • Tlač adries (obálok) na hromadnú korešpodenciu
 • Tlač poštových poukážok na výplatu dividend
 • Možnosť zadávať hromadný platobný príkaz cez internet banking , alebo home banking
 • Zálohovanie aktuálnych databáz
 • Možnosť importu dát z už existujúch evidencií, alebo import dát priamo z Listov vlastníctva
 • Zoznamy pre Lesné úrady
 • Pravidelná aktualizácia LV podľa katastra.